iMonkeys

Algemene voorwaarden

Versie: Februari 2021

 

Artikel 1: Definities

 1. Onder “iMonkeys” wordt verstaan: Alle personen handelend in naam van en in opdracht van iMonkeys en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 12068214, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
 2. Onder “ Opdrachtgever” wordt verstaan: de natuurlijke en/of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met iMonkeys;
 3. Onder “Nettiquette” wordt verstaan: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt);
 4. Onder “Algemene Voorwaarden Bond Nederlandse Ontwerpers” wordt verstaan de voorwaarden zoals opgesteld door de Bond.

Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, die aan iMonkeys, haar bestuurder(s) of een werknemer, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, alles onverminderd het hierna in in Art. 2.3 bepaalde. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van elke bestuurder en werknemer, overigens zonder dat zulks de werking van Art. 2.3 inperkt;
 2. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op elke rechtsbetrekking, waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen van deze Algemene Voorwaarden, afgaat op levering van diensten en/of producten, alsmede advisering die voortvloeit uit of in verband staat met opdrachten en/of rechtsbetrekkingen zoals bedoeld in de eerste zin van Art. 2.1;
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door iMonkeys, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is een bestuurder of werknemer niet persoonlijk verbonden of aansprakelijk;
 4. De “Nettiquette” gedragsregels zijn van toepassing;
 5. Ten aanzien van vormgeving en/of ontwerp werkzaamheden zijn tevens de Algemene Voorwaarden van de Bond van Nederlandse Ontwerpers van toepassing.

Artikel 3: Verplichtingen iMonkeys
 1. iMonkeys verplicht zich tot een conform de gemaakte afspraken tijdige en zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst;
 2. iMonkeys verplicht zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij ontvangen van Opdrachtgever;
 3. iMonkeys verplicht zich tot levering van de meest recente beschikbare stabiele software-versie.

Artikel 4: Verplichtingen Opdrachtgever
 1. Opdrachtgever verplicht zich tot tijdige aanlevering van overeengekomen digitale bestanden welke noodzakelijk zijn voor uitvoering van de overeenkomst. De leveringstermijn bedraagt 30 dagen na het aangaan van de overeenkomst, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet tijdige levering zal uitvoering van de overeenkomst eenzijdig door iMonkeys kunnen worden opgeschort zonder dat dat Opdrachtgever ontslaat van de betalingsverplichting en/of zal iMonkeys wachttijd in rekening kunnen brengen van €175 voor elke maand dat de leveringstermijn overschreden wordt;
 2. Opdrachtgever verplicht zich tot aanlevering van materiaal in de toepasselijke bestandsformaten;
 3. Opdrachtgever verklaart dat de aansprakelijkheid ten aanzien van door Opdrachtgever aangeleverd materiaal ten laste van Opdrachtgever komt;
 4. Opdrachtgever verplicht zich tot het handelen conform de “Nettiquette”;
 5. Opdrachtgever draagt in geval van eigen hosting zorg voor werkzaamheden welke noodzakelijk zijn voor een correcte verhuizing van test-omgeving naar live-omgeving.

Artikel 5: De offerte
 1. Offertes zijn vrijblijvend tenzij schriftelijk anders overeengekomen;

Artikel 6: Planning en meerwerk
 1. De planning van de uit te voeren werkzaamheden start op het moment dat de betaling van de aanvangsfactuur door iMonkeys is ontvangen;
 2. Wijzigingen in de overeenkomst na ondertekening welke de overeengekomen projectkosten zullen overstijgen zullen worden beschouwd als meerwerk en worden daartoe ook als meerwerk in rekening gebracht, wijzingen in de overeenkomst na ondertekening welke tot verlaging van de kosten leiden zullen als minderwerk in mindering worden gebracht;
 3. Spoedwerkzaamheden welke buiten iMonkeys’ schuld om worden veroorzaakt, worden tegen een hoger tarief (200% van het geldende uurtarief) uitgevoerd.

Artikel 7: Evaluatie, Gebreken & Acceptatie
 1. Uitvoering van verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Anderen dan de Opdrachtgever mogen niet afgaan op het resultaat van de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen;
 2. Tijdens de opdracht zijn evaluatie-momenten bepaald, die elk in geen geval langer duren dan 7 dagen na ter beschikking stelling door iMonkeys, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Opdrachtgever dient relevante reclamatie terstond doch uiterlijk binnen dezelfde evaluatie-periode ter beschikking te stellen bij gebreke waarvan hij geacht wordt het resultaat onvoorwaardelijk “as is” te hebben geaccepteerd. Dit geldt voor zowel ontwerpfase als realisatie. Tijdens de ontwerpfase afgevallen onderdelen kunnen na oplevering slechts als meerwerk opnieuw worden toegevoegd;
 3. Wanneer het eindresultaat naar het oordeel van de Opdrachtgever niet voldoet aan de ter zake opgestelde technische en/of functionele specificaties, dan stelt Opdrachtgever iMonkeys daarvan onmiddellijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen na oplevering schriftelijk in kennis, bij gebreke waarvan hij geacht wordt het resultaat onvoorwaardelijk “as is” te hebben geaccepteerd;
 4. Creatieve, inhoudelijke, artistieke of taalkundige keuzes van de Ontwerper kunnen nooit gelden als “gebrek” in de zin van dit artikel of van de overeenkomst, tenzij zij uitdrukkelijk onderdeel zijn van genoemde technische en/of functionele specificaties.

Artikel 8: Eigendom en gebruiksrechten
 1. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur of de website te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de programmatuur;
 2. Domeinnamen worden uitsluitend geregistreerd op naam van Opdrachtgever;
 3. Eerst na volledige betaling van alle kosten wordt de productie eigendom van Opdrachtgever, behoudens toepasselijke auteursrechten, merken, handelsnamen of (andere) rechten van intellectuele eigendom uit programmatuur;

Artikel 9: Betalingsvoorwaarden
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, zoals die door iMonkeys van tijd tot tijd worden vastgesteld. Opdrachtgevers zijn behalve honorarium ook de verschotten verschuldigd, zijnde de kosten die bij het uitvoeren van opdrachten c.q. werkzaamheden worden gemaakt. Honorarium en verschotten worden vermeerderd met BTW, behoudens bepaalde wettelijk van BTW vrijgestelde verschotten;
 2. De werkzaamheden worden periodiek aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van elke factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is iMonkeys zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen alsook herinnerings- en administratiekosten voor het vermaningsgedrag. iMonkeys is bevoegd om voorschotten van Opdrachtgevers te verlangen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken nog niet betaald zijn door de Opdrachtgever. Na overschrijding van de betalingstermijn van 1 of meer facturen, is iMonkeys gerechtigd (delen van) website(s) en andere afgenomen diensten buiten gebruik te stellen tot betaling heeft plaatsgevonden en met betrekking tot volgende werkzaamheden geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen;
 3. Indien een factuur betwist wordt, is iMonkeys gerechtigd de tijd in rekening te brengen die benodigd is om de legitimiteit van de betreffende factuur aan- te tonen.

Artikel 10: Duur van de overeenkomst
 1. Indien er sprake is van een overeengekomen periode van dienstverlening wordt dit vastgelegd in de overeenkomst danwel schriftelijk via e-mail. In andere gevallen wordt uitgegaan van stilzwijgende verlenging tot schriftelijke wederopzegging;

Artikel 11: Aansprakelijkheid
 1. iMonkeys zal bij het inschakelen van niet tot de kring van haar werknemers behorende derden met de gebruikelijke zorgvuldigheid te werk gaan. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen van zulke derden is uitgesloten;
 2. Iedere aansprakelijkheid van iMonkeys, voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van opdrachten c.q. werkzaamheden, is beperkt tot een maximum van het bedrag waarvoor de betreffende overeenkomst werd aangegaan.
 3. Iedere aansprakelijkheid van iMonkeys voor gebreken is volledig uitgesloten wanneer het onderhoud en technisch beheer niet exclusief door iMonkeys werd en wordt uitgevoerd. Hiervan is sprake wanneer gebruikersaccounts anders dan iMonkeys gebruikmaken van de hoogste autorisatie(s).
 4. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken aan gebruikte software welke op het moment van oplevering nog niet bekend waren en/of schade welke voortvloeit uit het gebruik van de aan client geleverde gebruikersaccounts welke gedeeltelijk of volledige controle geven over het systeem, is uitgesloten.
 5. iMonkeys’ adviezen zijn niet bindend. Aansprakelijkheid is derhalve uitgesloten.

Artikel 12: Overmacht
 1. Indien gebruik gemaakt wordt van andere dan door iMonkeys aanbevolen en gecontracteerde hostingpartners, dient Opdrachtgever iMonkeys op beheerdersniveau toegang te verschaffen voor zover benodigd ten behoeve van uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Aansprakelijkheid voor performance op dergelijke hosting wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Bij het niet afnemen van relevante update-abonnementen wordt na het beschikbaar komen van updates aansprakelijkheid nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 13: Advertentie
 1. Het is iMonkeys toegestaan de (bedrijfs)naam, logo en afbeeldingen van (delen van) door iMonkeys voor Opdrachtgever ontwikkelde websites en/of andere webcontent voor marketingdoeleinden te gebruiken in de communicatie van iMonkeys.
 2. Het is iMonkeys toegestaan onderaan elke website een klein logo en link te plaatsen naar iMonkeys.net tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 14: Inkoopvoorwaarden en Purchase Order-nummers
 1. iMonkeys is niet gehouden aan door Opdrachtgever separaat verstrekte inkoopvoorwaarden.
 2. iMonkeys is niet gehouden aan het gebruik van purchase order-nummers als voorwaarde voor (tijdige) betaling. iMonkeys is uit service-overweging bereid purchase order-nummers (PO-nummer) op de factuur te vermelden welke ter beschikking gesteld zijn voor of bij aanvaarding van de opdracht. Indien Opdrachtgever het PO-nummer niet tijdig verstrekt en verzoekt om toezending van een nieuwe factuur met PO-nummer, dan is iMonkeys gerechtigd hiervoor €96,- (administratie)kosten te berekenen.

Artikel 15: Slotbepalingen
 1. iMonkeys heeft het recht de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijziging zullen per ommegaande aan Opdrachtgever bekend gemaakt worden.
 2. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en iMonkeys is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Roermond. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontstaan van die gebreken welke aanleiding vormen voor de aanspraken, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.