1 OCTOBER 2007

  1. Onder “iMonkeys” wordt in deze Algemene Voorwaarden en in alle correspondentie, faxverkeer, emails, websites, folders en andere schriftelijke of electronische uitingen verstaan: Alle personen handelend in naam van en in opdracht van iMonkeys, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
  2. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht of aanvullende opdracht, die aan iMonkeys, haar bestuurder(s) of een werknemer, wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, alles onverminderd het hierna in artikel 4 bepaalde. Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van elke bestuurder en werknemer, overigens zonder dat zulks de werking van artikel 4 inperkt.
  3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn voorts van toepassing op elke rechtsbetrekking, waarin diegene mocht komen te staan die, binnen of buiten de grenzen van deze Algemene Voorwaarden, afgaat op levering van diensten en/of producten, alsmede advisering die voortvloeit uit of in verband staat met opdrachten en/of rechtsbetrekkingen zoals bedoeld in de eerste zin van artikel 2.
  4. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door iMonkeys, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. In afwijking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek is een bestuurder of werknemer niet persoonlijk verbonden of aansprakelijk.
  5. iMonkeys zal bij het inschakelen van niet tot de kring van haar werknemers behorende derden met de gebruikelijke zorgvuldigheid te werk gaan. Aansprakelijkheid voor tekortkomingen van zulke derden is uitgesloten.
  6. Iedere aansprakelijkheid van iMonkeys, voortvloeiend uit of in verband met de uitvoering van opdrachten c.q. werkzaamheden, is beperkt tot een maximum van het bedrag waarvoor de betreffende overeenkomst werd aangegaan. Aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebreken aan gebruikte software welke op het moment van oplevering nog niet bekend waren en/of schade welke voortvloeit uit het gebruik van de bijgeleverde zgn. “Nood-Account” welke 100% controle geeft over het systeem, is uitgesloten. iMonkeys’ adviezen zijn niet bindend. Aansprakelijkheid is derhalve uitgesloten.
  7. Uitvoering van verleende opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Anderen dan de opdrachtgever mogen niet afgaan op het resultaat van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden of de uitvoering daarvan en kunnen daaraan geen rechten ontlenen.
  8. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven, zoals die door iMonkeys van tijd tot tijd worden vastgesteld. Opdrachtgevers zijn behalve honorarium ook de verschotten verschuldigd, zijnde de kosten die bij het uitvoeren van opdrachten c.q. werkzaamheden worden gemaakt. Honorarium en verschotten worden vermeerderd met BTW, behoudens bepaalde wettelijk van BTW vrijgestelde verschotten.
  9. De werkzaamheden worden periodiek aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betalingstermijn is 30 dagen te rekenen vanaf de datum van elke factuur. Bij gebreke van tijdige betaling is iMonkeys zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen alsook herinnerings- en administratiekosten voor het vermaningsgedrag. iMonkeys is bevoegd om voorschotten van opdrachtgevers te verlangen. Werkzaamheden kunnen worden opgeschort als facturen waarvan de betalingstermijn is verstreken nog niet betaald zijn door de opdrachtgever. Na overschrijding van de betalingstermijn van 2 of meer aansluitende facturen, is iMonkeys gerechtigd (delen van) website(s) en andere afgenomen diensten buiten gebruik te stellen tot betaling heeft plaatsgevonden en met betrekking tot volgende werkzaamheden geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen.
  10. De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en iMonkeys is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen die uit die rechtsverhouding voortvloeien zullen uitsluitend worden beslist door de bevoegde rechter te Roermond. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen een jaar na ontstaan van die gebreken welke aanleiding vormen voor de aanspraken, bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.